Ajánlattételi felhívás műszaki ellenőri tevékenységre

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS, Építési, kivitelezési műszaki ellenőri megbízás tárgyában

Általános információk

A pályázat kiírója

Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. (székhely: 9023 Győr, Corvin u. 9.)

A pályázat célja és tárgya

A Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. nyilvános pályázatot hirdet közjóléti célú beruházásaihoz, magasépítésben jártas műszaki ellenőri munkavégzésre.

Az ajánlattételek egységár alapján kerülnek értékelésre. A nyertessel a kiíró konkrét projektekre szabott megbízási árat alakít ki.

Pályázati feltételek

A pályázók személyi köre

A pályázat nyilvános, pályázat benyújtására az jogosult, aki a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelel: ME-É, vagy ME-M jogosultsággal rendelkezik, a Magyar Mérnöki Kamara, vagy a Magyar Építész Kamara által vezetett  műszaki ellenőri névjegyzékben szerepel.  

A pályázat tartalmára vonatkozó feltételek

A Pályázó építési műszaki ellenőri tevékenység végzésére jogosultsággal rendelkező gazdálkodó szervezet vagy egyéni vállalkozó

A pályázatban megjelölt ajánlati ár 2018.12.31-ig érvényes

A kiíró javasolja, hogy az ajánlattevő az ajánlattételi felhíváson felül saját felelősségére és költségére szerezzen be minden olyan kiegészítő információt, amely a megalapozott ajánlattételhez szükséges lehet. A nem megfelelő tájékozódásból eredő károkért a pályázat kiírója nem tartozik felelősséggel.

A pályázati anyagnak tartalmaznia kell:

A pályázat eredménye a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. honlapján az eredményhirdetést követően megjelenik. A pályázó a megjelentetéshez és a pályázati anyagában foglaltakra történő hivatkozáshoz, az azokból való közléshez hozzájárul. Erről a pályázó köteles a pályázati anyagában nyilatkozni

elektronikus kapcsolattartáshoz e-mail cím megadása

legfontosabb 10 szakmai referencia megjelölése (évszám, megbízó, projekt teljes költsége megjelöléssel)

árajánlat az alábbi részletezésben:

1 mérnöknap nettó díja

nettó projektdíj 0-10,0 millió Ft beruházási összegű építéshez

nettó projektdíj 11-100 millió Ft beruházási összegű építéshez

nettó projektdíj 101 millió Ft feletti beruházási összegű építéshez

A pályázat kötelező mellékletei:

szakmai referencia-lista, munkavégzés dátumával, kontaktszemélyek és elérhetőségek megadásával

a jogosultságot igazoló dokumentáció másolata, kamarai nyilvántartási számról nyilatkozat

Nyilatkozat köztartozás mentességről, (szerződéskötéskor igazolás köztartozás mentesség meglétéről kötelező)

A pályázat csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

A pályázati ajánlat benyújtásának helye és módja

A pályázatot zárt borítékban „Pályázat építési, kivitelezési műszaki ellenőri megbízási munkára” jelige feltüntetésével írásban, 1 (egy) példányban, magyar nyelven kell benyújtani.

A pályázatok benyújtására személyesen vagy postai úton van lehetőség.

Személyes leadásra munkaidőben a kiíró székhelyén van lehetőség.

A postai úton küldött anyagot a kiíró székhelyére kell címezni.

A pályázat átvétele nem jelenti kiírásban meghatározott követelményeknek való megfelelés elismerését.

Érdeklődni lehet pályázat részleteiről: Szabó Ildikó 96/529-450

A pályázat benyújtásának határideje

2017. július 13. (csütörtök) napja 12:00 óra

A határidő anyagi jogi jellegű, tehát a pályázati ajánlatnak – függetlenül a megküldésének módjától – az ajánlattétel idejének lejárta előtt kell a kiíróhoz megérkeznie.

A pályázat kiírója a határidő módosítására saját hatáskörében – a pályázati eljárás lezárásig – bármikor jogosult.

 

 Eljárásrend, a pályázatok elbírálása

A pályázati eljárás lezárása

A pályázati eljárás lezárásának minősül a pályázati eljárás eredményessé vagy eredménytelenné nyilvánítása.

Hiánypótlás

Amennyiben a pályázó hiányosan nyújtja be pályázatát, úgy a kiíró – a pályázati adatlapon feltüntetett e-mail címre elküldött elektronikus levélben vagy postai úton – egyszeri alkalommal, hiánypótlásra szólíthatja fel a pályázót.

A hiányzó dokumentum(ok) benyújtására a benyújtás módjára vonatkozó általános  szabályok irányadóak.

A hiánypótlási felhívásnak a kézhezvételétől számított 5 (öt) napon belül kell eleget tenni. A kiíró indokolt esetben póthatáridőt szabhat. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A pályázatok érdemi vizsgálat nélküli elutasítása

A határidőn túl érkező, valamint tartalmilag vagy formailag nem megfelelő, érvénytelen pályázatok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek, így azok elbírálására nem kerül sor.

A pályázatok érvényessége

A pályázatot csak érvényes pályázat alapján lehet megnyerni.

Érvényes a pályázat, ha az a pályázati feltételeknek maradéktalanul megfelel, így különösen akkor, ha:

a pályázó megfelel a jelen pályázati kiírásban meghatározott követelményeknek;

a pályázatot a pályázati felhívásban meghatározott határidőn belül nyújtották be;

a mellékletek hiánytalanul benyújtásra kerültek;

a pályázó az ajánlatot, és minden, mellékletként csatolt dokumentumot aláírva, a pályázat anyagát összefűzve és folyamatos sorszámozással ellátva nyújtotta be.

Érvénytelen a beadott pályázat, amennyiben: a pályázattal kapcsolatos érvényességi feltételeket teljes mértékben nem elégíti ki.

A pályázatok felbontása

A felbontás időpontja: 2017. július 25. (csütörtök) napja 12:10 óra.

A felbontás helye: Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. (9023 Győr, Corvin u.9. ) Titkárság.

A kiíró a pályázat felbontásának helyét és idejét is jogosult módosítani.

A pályázatok felbontása nyilvános.

A pályázatok elbírálása

A pályázatok elbírálására a benyújtási határidő leteltét követően, előreláthatólag 5 (öt) napon belül kerül sor.

A pályázatok bírálását a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. vezérigazgatója végzi egy ad hoc jelleggel felállított bírálóbizottság javaslata alapján.

A bírálóbizottság a jelen pályázati kiírásban előírt tartalmi és formai előírások figyelembe vételével a pályázatot megvizsgálja, hogy

a pályázóval szemben fenn áll-e a kiírásban meghatározott bármely érvénytelenségi ok,

a benyújtott dokumentumok alapján a pályázó és a pályázat megfelel-e a jelen pályázati kiírásban meghatározott követelményeknek.

A bírálóbizottság megállapítja, hogy mely pályázókkal szemben és miért áll fenn érvénytelenségi ok. A pályázatok ezen vizsgálata nem jelenti a pályázatok értékelését.

A bírálóbizottság az ajánlatok megismerése után szóbeli kiegészítést kérhet, de csak az ajánlat egyes feltételeinek tisztázására, az írásban tett ajánlat értelmezésére kerülhet sor.

A bírálati szemponto(ka)t és a pályázati feltételeket a pályázat kiírója maga határozza meg és fenntartja a jogot, hogy azokat módosítsa vagy további szempontokat és feltételeket határozzon meg. A főbb bírálati szempontok:

szakmai tapasztalat

ajánlati díj mértéke

Amennyiben a bírálati szempont(ok) alapján több pályázat is ugyanolyan eredményt ér el, úgy a pályázat kiírója maga jogosult dönteni (pl. sorsolással vagy egyéb módon) arról, hogy közülük kit hirdet ki nyertesként.

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a részletes ajánlatok ismeretében – szükség szerint – tárgyalásos úton kérjen végső ajánlatot és/vagy alakítsa ki a szerződéses feltételeket.

A pályázat meghiúsulása, eredménytelenné nyilvánítása

Eredménytelen a pályázati eljárás, ha:

az ajánlati határidőben nem érkezett érvényes pályázati ajánlat,

a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati dokumentációban foglalt feltételeknek,

pályázati ajánlat(ok) meghiúsultnak nyilvánítása miatt nem marad érvényes pályázati ajánlat,

a kiíró azt eredménytelennek nyilvánítja.

A pályázati eljárás minden egyéb esetben eredményes.

A kiíró jogosult arra, hogy a pályázati eljárást minden indokolás nélkül eredménytelennek, vagy valamely pályázó pályázatát meghiúsultnak nyilvánítsa.  

A pályázó pályázata meghiúsultnak tekintendő, ha a jelen pályázati feltételek szerinti szerződéskötés elmarad, vagy a pályázó azt megtagadja, illetve pályázatában valótlan adatokat tüntet(ett) fel illetőleg akkor is, ha a pályázó a vele kötendő szerződésben foglaltakat megszegi vagy utóbb visszalép.

A kiíró jogosult arra, hogy amennyiben a pályázat meghiúsultnak tekintendő, akkor a korábban nyertes pályázó helyett mást hirdessen ki a pályázat nyertesének.

A pályázók a pályázatuk benyújtásának tényével tudomásul veszik, hogy a pályázat eredménytelenné nyilvánítása vagy valamely pályázat meghiúsultnak nyilvánítása, illetve meghiúsulása esetén semmiféle igénnyel nem léphetnek fel a kiíróval szemben.

A pályázat eredményének közlése, közzététele

A pályázatok elbírálását követően a pályázati eljárás eredményének kihirdetése az alábbiak szerint történik: elektronikus levélben történő értesítés megküldésével

A pályázat eredménye a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. (www.kaeg.hu) az eredményhirdetést követően megjelenik. A pályázó a megjelentetéshez és a pályázati anyagában foglaltakra történő hivatkozáshoz, az azokból való közléshez hozzájárul. Erről a pályázó köteles a pályázati anyagában nyilatkozni.

Az ajánlati kötöttség, szerződéskötés

A pályázó az ajánlatához a benyújtási határidő lejártától számított 60 (hatvan) napig kötve van.

A pályázat nyertesével a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. előreláthatólag az eredményhirdetést követő 30 (harminc) napon belül keretszerződést köt.

A pályázati felhívás a kiíró számára szerződéskötési kötelezettséget nem jelent. A kiíró bármikor jogosult kártérítési és egyéb kötelezettség kizárásával, indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítani a pályázatot.

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése vagy a szerződéstől történő későbbi elállása esetén a pályázat soron következő helyezettjével szerződést kössön.

Az ajánlattétellel kapcsolatos minden költség – annak sikerétől függetlenül – az ajánlattevőt terheli.

Adatkezelés

A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy a pályázati anyagban általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati anyagban nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a pályázata kizárható.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagban rögzített adatait a kiíró nyilvántartásba vegye.

A pályázók a pályázatuk benyújtásának tényével a jelen pályázati kiírás feltételeit magukra nézve kötelező jelleggel elfogadják, amelyről írásban nyilatkozni is kötelesek.

                                                                     Orbán Tibor s.k.

                                                                      vezérigazgató

                                                               Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt.


Vissza